นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด: พฤษภาคม พ.ศ.2561

บริษัท เบสท์ เวสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า "BWI" "เรา" และ "ของเรา") อยู่ภายใต้ข้อผูกพันในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน และประสงค์ให้ท่านทำความเข้าใจในวิธีที่เราเก็บรวบรวม, ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ดังจะระบุต่อไปด้านล่าง) ซึ่งการอ้างถึง "BWI" "เรา" และ "ของเรา" (ขึ้นอยู่กับบริบท) ตลอดทั้งนโยบายฉบับนี้ ให้หมายรวมถึง BWI และบริษัทสาขาทุกแห่งของ BWI รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริษัท ชัวร์สเตย์ จำกัด

การใช้งานเว็บไซต์นี้หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (ต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์”) รวมถึงการส่งข้อความเป็นตัวอักษร ที่เป็นการให้ข้อมูลส่วนบุคคล (ดังจะระบุต่อไปด้านล่าง) แก่ BWI หรือการให้ความยินยอมของท่านในลักษณะอื่นใดเพื่อรับข้อมูลด้านการตลาดหรือข้อมูลอื่นจากเรา หมายความว่าท่านยินยอมให้เรากระทำการทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์ หรือโปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ BWI ผ่านเว็บไซต์ของเราหรือช่องทางอื่นใด

นโยบายฉบับนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม, การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม รวมถึงบุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของหรือประกอบกิจการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ Best Western® (ต่อไปจะเรียกว่า "กลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต") และหน่วยงานของบุคคลที่สามซึ่งเป็นกิจการในเครือที่ได้รับอนุญาตช่วงให้ประกอบกิจการในฐานะกลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตในหลายๆ ประเทศและอาณาเขตต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งอยู่นอกอาณาเขตของประเทศสหรัฐอเมริกา (ต่อไปจะเรียกว่า "กิจการในเครือ") ขอได้โปรดรับทราบว่ากลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตและกิจการในเครือ ถือเป็นหน่วยงานอิสระที่มิได้อยู่ภายใต้การถือครองหรือควบคุมโดย BWI หรือบริษัทสาขาของ BWI ซึ่งกลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตและกิจการในเครือ จะมีนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง ที่มีความแตกต่างจากนโยบายฉบับนี้ จึงขอให้ท่านศึกษาหลักปฏิบัติในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต และกิจการในเครือทุกแห่ง และโปรดพิจารณานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของพวกเขา ซึ่งไม่ใช่นโยบายฉบับนี้

ถึงแม้ว่านโยบายฉบับนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการดำเนินงานประมวลผลข้อมูลของเราในขอบเขตที่กว้างขวางที่สุดทั่วโลก แต่ การดำเนินงานดังกล่าวก็อาจมีข้อจำกัดมากกว่าปกติในบางเขตอำนาจ ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของกฎหมายในเขตอำนาจนั้น ทั้งนี้หากกฎหมายของประเทศ, รัฐ หรือจังหวัดของท่าน ไม่อนุญาตให้มีการดำเนินงานใดๆ ในขอบเขตที่อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ ท่านจะตกลงให้บังคับใช้ส่วนที่เหลืออยู่ของนโยบายฉบับนี้ในขอบเขตสูงสุดภายใต้อนุญาตของกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

BWI อาจเก็บรวบรวม "ข้อมูลส่วนบุคคล" จากท่าน ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ระบุลักษณะอันเป็นอัตลักษณ์ของท่าน หรือที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่าน ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวม:

 • ข้อมูลสำหรับใช้ในการติดต่อ เช่น ชื่อของท่าน, ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์, ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขบัตรเครดิต หรือหมายเลขบัญชีอื่นๆ สำหรับใช้ชำระเงิน, ที่อยู่สำหรับส่งบิลเรียกเก็บ และข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินและการส่งบิลเรียกเก็บอื่นๆ (“ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน”)
 • ข้อมูลสมาชิกที่ได้รับรางวัลตอบแทนจากการใช้บริการอย่างต่อเนื่องในโปรแกรม Best Western Rewards® ("BWR®"), รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานออนไลน์, รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติหรือรหัสผ่าน และบัตรสมาชิกสำหรับสะสมคะแนนการบินใดๆ หรือโปรแกรมของบริษัทคู่ค้าด้านการท่องเที่ยว
 • บันทึกและสำเนาการติดต่อจากท่าน หากท่านมีการติดต่อเรา
 • ข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำให้คำขอเฉพาะเจาะจงมีความครบถ้วนสมบูรณ์ (เช่น เงื่อนไขด้านสุขภาพซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับที่พักเฉพาะแห่ง)
 • ข้อมูลการเข้าพักของแขก รวมถึงโรงแรมที่ท่านเคยเข้าพัก, วันที่ท่านมาถึงที่พักและเดินทางกลับออกจากที่พัก รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านเคยซื้อ
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, คีย์การ์ด และระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ และ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตของลูกค้า เฉพาะในบางกรณี

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหลากหลายแหล่งที่มา เช่น:

 • ผ่านเว็บไซต์
 • ผ่านศูนย์บริการรับจองและศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
 • ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางสื่อสารต่างๆ ของแบรนด์ (เช่น Facebook, Twitter)
 • จากบริษัทสาขาของ BWI และจากกลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต, กิจการในเครือ หรือบุคคลที่สามรายอื่น หรือ
 • จากการที่ท่านสมัครใจให้ข้อมูลแก่เราในลักษณะอื่นใด รวมถึงที่เกี่ยวกับโปรแกรมตอบแทนการใช้บริการอย่างต่อเนื่องของเรา (เช่น BWR)

นอกจากนี้เรายังอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปิดเผยเป็นสาธารณะ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากผู้อื่นหรือเป็นรายการเชื่อมโยงกับแหล่งอื่น ทั้งนี้การเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นกรณีแยกต่างหากหรือใช้รวมกัน จะดำเนินการเพื่อ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

หากท่านสมัครใจที่จะแบ่งปัน "ข้อมูลสำคัญ" (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสุขภาพของท่าน) กับเรา จะมีการใช้ข้อมูลนั้นเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการทำให้คำขอเฉพาะเจาะจงมีความครบถ้วนสมบูรณ์ (เช่น เงื่อนไขด้านสุขภาพซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับที่พักเฉพาะแห่ง) ยกตัวอย่างเช่น หากท่านสมัครใจที่จะให้ข้อมูลจำเป็นที่เกี่ยวกับสุขภาพแก่เรา เราก็สามารถเก็บข้อมูลนั้นไว้และใช้กับกลุ่มโรงแรมที่ได้รับอนุญาตเพื่อการจัดหาห้องพักซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม แต่เราจะไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลสำคัญ ยกเว้นว่าท่านจะสมัครใจให้ไว้กับเรา ทั้งนี้การให้ข้อมูลสำคัญดังกล่าว หมายความว่าท่านได้แสดงความยินยอมไว้อย่างชัดแจ้งเพื่อให้เราเก็บรวบรวม, ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ตามข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้

โปรแกรม Best Western Rewards® (“BWR®”)

ในการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม BWR ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการแก่เรา เช่น ชื่อของท่าน, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้สร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่าน, เพื่อบริหารโปรแกรม BWR และเพื่อจัดหารางวัลตอบแทนสำหรับโปรแกรม BWR ให้แก่ท่าน 

การสมัครสมาชิก หรือการรักษาสถานภาพของสมาชิกในโปรแกรม BWR หมายความว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BWR (ท่านสามารถอ่านได้ที่ www.bestwesternrewards.com) และท่านได้แสดงความประสงค์อย่างชัดแจ้งไว้ในหนังสือยินยอมเพื่อให้เรากระทำการต่างๆ ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ อนึ่งการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องต่อไปหลังจากสิ้นอายุโปรแกรม BWR หมายความว่าท่านให้ความยินยอมโดยนัยเพื่อให้เรากระทำต่างๆ ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

วิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้

BWI จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับแขกที่เข้าพัก, ผู้เข้าชมเว็บไซต์ และอื่นๆ ดังนั้นเราจึงสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลดังกล่าวได้ และ BWI สามารถเก็บรวบรวม, ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตั้งแต่หนึ่งวัตถุประสงค์ขึ้นไป ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้การจองหรือคำขอข้อมูลสำเร็จสมบูรณ์เพื่อให้คำขอของท่านครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น เพื่อให้ธุรกรรมของบัตรเครดิต หรือการจองผ่านระบบการจองส่วนกลางของเรา ณ โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตแห่งใดๆ ในทั่วโลกมีความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือเพื่อตอบสนองคำขอของท่านที่ท่านขอให้เราส่งข่าวสารด้านการตลาด, ข้อมูล หรือจดหมายข่าวอื่นๆ ถึงท่าน (และเพื่อปรับแต่งจดหมายข่าวดังกล่าวและเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุคคลของท่าน) ยกตัวอย่างเช่น หากท่านจองผ่านระบบการจองส่วนกลางของ BWI เราก็อาจเก็บข้อมูลการชำระเงินจากท่าน รวมถึงอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลการชำระเงินดังกล่าวเพื่อให้การจองของท่านครบถ้วนสมบูรณ์ โดย BWI จะคงไว้ซึ่งเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก, ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ และฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริกาและสถานที่อื่นๆ ทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ BWI สามารถดำเนินธุรกิจ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน และคงไว้ซึ่งระบบการจองส่วนกลางขององค์กร
 • โปรแกรมสำหรับสมาชิก เพื่อเป็นการบริหารและใช้โปรแกรมสำหรับสมาชิกตามความสมัครใจ รวมถึงจัดการโปรแกรมให้รางวัลตอบแทนจากการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น BWR ซึ่งจะทำให้สมาชิกได้รับและแลกของรางวัล, คะแนน หรือเครดิตที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมได้ ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของโปรแกรม BWR ได้โดยเข้าไปที่ bestwesternrewards.com
 • บัตร Best Western Travel Card® บัตร Best Western Travel Card จะใช้ขั้นตอนการประมวลผลและชิปสำหรับเก็บบันทึกมูลค่าไว้ในบัตรเพื่อใช้แลกเป็นส่วนลดค่าที่พัก (ตามอัตราค่าห้องพักและภาษีที่เกี่ยวข้อง) สำหรับนการเข้าพักในกลุ่มโรงแรมที่ได้รับอนุญาตทั่วโลก นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่จำเป็นต่อการอนุญาตให้ท่านใช้และแลกคะแนนสะสมในบัตร Best Western Travel Card ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของบัตร Best Western Travel Card ได้ที่ travelcard.bestwestern.com
 • การดำเนินงานและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ เพื่อส่งข้อมูลสำคัญให้แก่ท่าน ทั้งที่เกี่ยวกับเว็บไซต์, การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา หรือข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานอื่นๆ (หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการจองสำหรับการเดินทางของท่าน เช่น การยืนยันการจอง และการติดต่อก่อนมาถึงที่พัก) นอกจากนี้หากท่านให้ความยินยอมไว้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อระบุว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ และ/หรือ จะแจ้งให้ท่านทราบข่าวสารด้านการตลาด หรือแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้า, โปรแกรม, รายการปรับปรุงแก้ไข, งาน, ข้อเสนอพิเศษ และบริการต่างๆ ของ BWI, บริษัทสาขาของ BWI และบุคคลที่สาม (รวมถึงกลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต และกิจการในเครือ) ที่ท่านน่าจะสนใจหรือไม่ ทั้งนี้หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วน “ทางเลือกของท่าน” จากด้านล่างของนโยบายฉบับนี้
 • รายการส่งเสริมการขาย เพื่อจัดการรายการชิงโชค, การประกวด หรือกิจกรรมด้านการตลาดหรือส่งเสริมการขายอื่นๆ (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า "รายการส่งเสริมการขาย") ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลบางประการจากท่านเมื่อท่านสมัครหรือเข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว และหากท่านเป็นผู้ชนะที่ได้รับรางวัล เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อจัดการงานส่งเสริมการขาย อนึ่งการเข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้เป็นความสมัครใจทั้งหมด และท่านมีทางเลือกว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ ท่านควรพิจารณากฎของแต่ละรายการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ที่ท่านจะเข้าร่วมด้วยความรอบคอบ เนื่องจากอาจมีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย BWI ทั้งนี้หากมีขอบเขตใดที่กฎเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรายการส่งเสริมการขาย มีความขัดกับนโยบายฉบับนี้ จะต้องยึดถือตามกฎของรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • การสำรวจ เพื่อดำเนินการสำรวจหรือสนับสนุนให้มีการสำรวจ และเพื่อขอให้ท่านตอบแบบสอบถามเพื่อจัดหาสินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้นสำหรับแขกผู้เข้าพักและผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งการตอบแบบสำรวจหรือแบบสอบถามใดๆ จะต้องเป็นไปโดยสมัครใจอย่างที่สุด
 • การดูแลลูกค้า เพื่อติดตาม, จัดการ และตอบข้อซักถามในงานดูแลลูกค้า และเพื่อยกระดับและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังอาจจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้กับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม, กิจการในเครือ และกลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้บุคคลที่สามรายดังกล่าวสามารถติดตาม, จัดการ และตอบข้อซักถามในงานดูแลลูกค้าได้
 • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในองค์กร เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในองค์กรของเรา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบบัญชี, การพัฒนาสินค้าใหม่, การปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น, การปรับปรุงบริการของเรา, การระบุแนวโน้มในการใช้งานและรูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์, สรุปประสิทธิภาพของสินค้าเรา และการปฏิบัติตามภาระผูกพันของสัญญา (เช่น ภาระผูกพันตามสัญญาอันเกี่ยวกับการได้รับหรือแลกคะแนน หรือไมล์สะสมของ BWR ผ่านสายการบินที่เป็นคู่ค้าของเรา)
 • หน้าที่ตามกฎหมายของเรา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบและกฎหมาย หรือข้อเรียกร้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ, คำสั่งศาล, หมายศาล หรือกระบวนการอื่นๆ ตามกฎหมาย
 • เงื่อนไขในการใช้งาน เราอาจบังคับใช้ หรือกำหนดให้ใช้ เงื่อนไขในการใช้งาน ของเรา และ/หรือ ข้อตกลงและนโยบายอื่น
 • การส่งอีเมลถึงเพื่อน เพื่อเป็นการอนุญาตให้ท่านส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า, บริการ, และกลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตของเราให้แก่บุคคลอื่น เช่น เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน หากท่านประสงค์ที่จะใช้งานคุณสมบัตินี้ ท่านจำเป็นจะต้องให้ชื่อและที่อยู่อีเมลของบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่เรา และเราสามารถจะใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านส่งข้อความดังกล่าวถึงบุคคลดังระบุ (และในการส่งข้อมูลนั้น จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เช่น ชื่อของท่าน และที่อยู่อีเมลของท่าน ให้แก่บุคคลดังกล่าว) ซึ่งการใช้งานคุณสมบัตินี้ ท่านขอยืนยันว่าท่านมีสิทธิที่จะใช้ และมีสิทธิที่จะให้ชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้รับนั้นแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ทั้งนี้เราจะไม่พยายามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการอนุญาตให้ส่งอีเมล ยกเว้นว่าเราได้เปิดเผยวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าวให้ท่านทราบในขณะที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา หรือยกเว้นในกรณีที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผ่านวิธีการอื่น
 • บัตรเครดิตที่ใช้แบรนด์ร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและประเมินความเหมาะสมในการใช้บัตรเครดิตร่วมแบรนด์กับ Best Western
 • การใช้งานเพิ่มเติม นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวิธีการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ หากท่านให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นภายใต้ความยินยอมของท่าน

วิธีที่เราแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทสาขาของ BWI เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทสาขาของ BWI ดังนั้นพวกเขาก็อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ และบริษัทสาขาของ BWI อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าจะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่ง BWI จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันดังกล่าว
 • กลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต, กิจการในเครือ และบุคคลที่สาม นอกจากนี้เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับกลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต, กิจการในเครือ และบุคคลที่สามรายอื่นซึ่งอยู่ทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ (เช่น การส่งข้อมูลการจองของท่านให้กลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตหรือกิจการในเครือที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต หรือบุคคลที่สามรายอื่นๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลตอบแทน, คะแนนสะสม หรือเครดิตที่ท่านได้รับอันเกี่ยวข้องกับ BWR และเพื่อเป็นการอนุญาตให้กลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต, กิจการในเครือ และบุคคลที่สามสามารถพิจารณาได้ว่าท่านมีสิทธิในสินค้า, โปรแกรม, บริการ และรายการส่งเสริมการขายที่พวกเขาเชื่อว่าท่านน่าจะสนใจ และ/หรือ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้า, โปรแกรม, บริการ และรายการส่งเสริมการขายที่พวกเขาเชื่อว่าท่านน่าจะสนใจหรือไม่ หากท่านให้ความยินยอมไว้)
 • ผู้ให้บริการภายนอก  BWI อาศัยผู้ให้บริการภายนอกหลายรายเพื่อการจัดหาสินค้าและบริการบางอย่างในนามของเรา รวมถึงบริการจอง, บริการชำระเงิน/ตัดบัตรเครดิต และออกบิลเรียกเก็บ, บริการสารสนเทศ, การดูแลลูกค้า, บริการส่งอีเมล, บริการส่งข้อความ,การติดต่อสื่อสาร และการส่งวัสดุส่งเสริมการขายและการตลาดผ่านอีเมลไปรษณีย์ และการส่งข้อความ, การสำรวจความคิดเห็นของแขก และรายการส่งเสริมการขาย, การดำเนินงาน, การวิเคราะห์ข้อมูลและบริการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เราจึงอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บุคคลที่สามดังกล่าวนี้สามารถให้บริการดังกล่าว หรือตามความจำเป็นอื่นใดเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ BWI รวมถึงการจัดการโปรแกรมต่างๆ เช่นBWR และบัตรBest Western Travel Cardทั้งนี้หากเราจ้างบริการภายนอกให้บุคคลที่สามจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการภายนอก เราจะขอให้บุคคลที่สามรายดังกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และให้พวกเขาจำกัดการใช้งานเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ในการเปิดเผยข้อมูลแก่พวกเขา
 • คู่ค้าของ BWR BWI ยังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่เราเป็นคู่ค้า หรือมีส่วนร่วมในโปรแกรม BWR ของเรา เพื่อให้ท่านได้รับและสามารถแลกของรางวัล, คะแนนสะสม หรือเครดิตอันเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก BWR ของท่าน และตามสิทธิพิเศษในการสะสมและการใช้จ่ายตามที่ท่านเลือก (เช่น ท่านสามารถเลือกที่จะสะสมคะแนน BWR เฉพาะกับคู่ค้าด้านสายการบิน)
 • รายการส่งเสริมการขาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้โดยเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขาย อาจมีการแบ่งปันให้กับผู้สนับสนุนรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (โดยมิต้องคำนึงว่าเราจะเป็นผู้จัดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวหรือไม่) หรือลักษณะอื่นใดตามกฎที่ใช้เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • การโอนสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร, ควบรวมกิจการ, ขาย, ร่วมทุน, โอนสิทธิ, ถ่ายโอน หรือจำหน่ายจ่ายโอนในลักษณะอื่นซึ่งส่วนใดๆ หรือทั้งหมดของธุรกิจ, สินทรัพย์ หรือหุ้นของ BWI หรือของบริษัทสาขาของ BWI (รวมถึงที่เกี่ยวกับการล้มละลายใดๆ หรือวิธีการที่คล้ายคลึงกัน) เราอาจถ่ายโอนข้อมูลใดๆ และทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมไว้ตามนโยบายฉบับนี้ โดยที่ผู้สืบทอด, ผู้รับโอนสิทธิ หรือผู้รับโอนรายใดๆ ย่อมสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้
 • การแสดงความคิดเห็นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ BWI อาจเปิดให้บริการปฏิสัมพันธ์ (เช่น กระดานข้อความ, กระดานข่าว และบล็อก) ซึ่งท่านอาจลงข้อมูลและวัสดุไว้บนเว็บไซต์นั้นได้ แต่โปรดเข้าใจว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านเปิดเผยผ่านบริการดังกล่าวจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะและผู้เข้าชมท่านอื่นที่เข้าชมเว็บไซต์ย่อมสามารถเข้าถึงได้ และถือเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะทั่วไป เราจึงขอสนับสนุนให้ท่านใช้ดุลยพินิจและความระมัดระวังหากท่านตัดสินใจว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลอื่นใดผ่านบริการดังกล่าวนี้ ทั้งนี้หากท่านเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านกระดานข่าวดังกล่าวด้วยความสมัครใจ ขอให้ท่านทราบว่าข้อมูลนั้นอาจเข้าถึงได้โดยสาธารณะและผู้อื่นสามารถนำไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้
 • กฎหมายที่ใช้บังคับ, กรณีฉุกเฉิน, การปฏิบัติตามข้อบังคับ เราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: (1) หากเรามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าจำเป็นจะต้องระบุ, ติดต่อ หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อคณะบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อท่าน, BWI, บริษัทสาขาของ BWI, กลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต, กิจการในเครือ หรืออื่นๆ (2) หากเราเชื่อว่าเป็นข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ (รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่อยู่นอกอาณาเขตของประเทศที่ท่านพำนัก) (3) เป็นคำสั่งตามหมายศาล, คำสั่งศาล หรือกระบวนการตามกฎหมาย (4) เพื่อเป็นการพิสูจน์หรือใช้สิทธิของเราตามกฎหมาย, เพื่อต่อสู้คดีตามข้อกล่าวอ้างตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องการดำเนินงานของเรา หรือของบริษัทสาขาแห่งใดๆ ของ BWI, กลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต หรือกิจการในเครือ (5) เพื่อคุ้มครองสิทธิ, ความเป็นส่วนตัว, ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของ BWI, บริษัทสาขาของ BWI, กลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต, กิจการในเครือ, ท่าน หรืออื่นๆ (6) เพื่อสืบสวน, ป้องกัน หรือกระทำการเกี่ยวกับกิจการที่อยู่ภายใต้ข้อสงสัยว่าผิดกฎหมาย (7) เพื่อสืบสวน, ป้องกัน หรือกระทำการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีการฉ้อโกง (8) เพื่อสืบสวน, ป้องกัน หรือกระทำการเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยทางร่างกายของบุคคลใดๆ (9) เพื่อสืบสวน, ป้องกัน หรือกระทำการเกี่ยวกับการละเมิด เงื่อนไขในการใช้งาน ของเรา หรือข้อตกลงหรือนโยบายอื่น หรือ (10) ลักษณะอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้
 • การอนุญาตให้ใช้วงเงินสินเชื่อ หากท่านสมัครบัตรเครดิตที่เป็นแบรนด์ร่วมของ Best Western จะมีการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าท่านมีสิทธิที่จะได้รับอนุมัติบัตรเครดิตหรือไม่ และผู้ออกบัตรจะอนุญาตให้ท่านใช้วงเงินสินเชื่อหรือไม่ และ/หรือ จัดกลุ่มวงเงินสินเชื่อให้แก่ท่านในกลุ่มใด
 • ความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ถูกถ่ายโอน หากผู้ให้บริการที่รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเรา อยู่ภายใต้บังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสหภาพยุโรป หรือข้อมูลของสวิส และกระทำการอันขัดกับหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield) หรือหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิส-สหรัฐอเมริกา (Swiss-US Privacy Shield) เราจะรับผิดต่อการกระทำดังกล่าว ยกเว้นว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าเรามิต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีเหตุมาจากพวกเขา

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

BWI ยังสามารถเก็บรวบรวม “ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่นำมารวมกัน และ/หรือ นำมาลบอัตลักษณ์ส่วนบุคคล, ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ และข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้เปิดเผยอัตลักษณ์เฉพาะตัวของท่าน และเพราะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ระบุลักษณะส่วนบุคคลของท่าน เราจึงอาจใช้งานและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทสาขาของ BWI, กลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต, กิจการในเครือ และบุคคลที่สามรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ท่านเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง, เพื่อปรับแก้บริการของเราให้ดีที่สุดโดยเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคล, เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างในการเข้าชมเว็บไซต์, เพื่อยกระดับและปรับปรุงการให้บริการลูกค้า และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ของเรา ดังนั้นการที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ เราและผู้ให้บริการของเราจึงอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ เช่น ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน (Windows หรือ Macintosh), ค่าความละเอียดของหน้าจอ, รุ่นของระบบปฏิบัติการ, บราวเซอร์อินเทอร์เน็ต และรุ่นของบราวเซอร์อินเทอรเน็ต โดยใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ 

นอกจากนี้เรายังอาจร่วมมือกับบุคคลที่สามซึ่งให้บริการระบบติดตามและบริการโฆษณาเพื่อกระทำการในนามของ BWI ในการติดตามและวิเคราะห์การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติดังกล่าว ซึ่งบุคคลที่สามรายดังกล่าวนี้จะจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์กับเราตามที่เราอาจร้องขอ อันเกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา, การประเมินและวิจัยประสิทธิภาพในการโฆษณาของเรา, การติดตามการใช้งานหน้าเว็บไซต์และติดตามเส้นทางการใช้งานในระหว่างที่มีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา, ช่วยเรากำหนดเป้าหมายและติดตามการใช้โฆษณาแบนเนอร์ทางอินเทอร์เน็ตของเราบนเว็บไซต์ของเราและบนเว็บไซต์อื่น และติดตามการใช้ลิงค์อื่นๆ จากเว็บไซต์คู่ค้าทางการตลาดของเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา แต่เรามิได้ควบคุมเทคโนโลยีในการติดตามของบุคคลที่สามรายต่างๆ ดังกล่าว หรือมิได้ควบคุมวิธีที่พวกเขาอาจนำมาใช้งาน ดังนั้นหากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการโฆษณาหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็นเนื้อหาเป้าหมาย ขอให้ท่านโปรดติดต่อผู้ให้บริการที่รับผิดชอบการดำเนินงานดังกล่าวโดยตรง

Cookies

นอกจากนี้เรายังอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Cookies ได้อีกด้วย ซึ่ง Cookies หมายถึงไฟล์ข้อความทั่วไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์เก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของท่าน ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตน เช่น ตัวระบุอัตลักษณ์และชื่อของเว็บไซต์ รวมถึงจำนวนและเลขโดดบางส่วน โดย Cookies จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำลำดับความชอบของท่าน และรายการที่ท่านเลือกเก็บไว้ในตะกร้าสินค้าของท่าน บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการระงับการยอมรับ Cookies ใหม่, วิธีที่ท่านจะได้รับทราบการแจ้งเตือนเมื่อได้รับ Cookies ใหม่ และวิธีปิดการทำงานของ Cookies ที่มีอยู่เดิม ซึ่งฟังก์ชั่น “ความช่วยเหลือ” ภายในบราวเซอร์ของท่านน่าจะบอกวิธีการจัดการดังกล่าวนี้ให้ท่านทราบ หรือท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.allaboutcookies.org ซึ่งจะให้ข้อมูลที่ครอบคลุมขึ้นเกี่ยวกับวิธีปิดการทำงานของ Cookies ในบราวเซอร์ต่างๆ อีกมากมายสำหรับใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่หากท่านปิดการทำงานหรือปฏิเสธการใช้งาน Cookies โปรดทราบว่าท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้เป็นบางส่วน หรืออาจไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นได้อย่างสมบูรณ์

หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หมายถึงหมายเลขที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านกำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นหมายเลขที่ระบุตัวตนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยจะมีการระบุและบันทึกหมายเลขนี้ไว้ในข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์บนเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าใช้งานเว็บไซต์ และเก็บบันทึกควบคู่กับเวลาที่แต่ละท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ และหน้า (ต่างๆ) ที่เคยเข้าเยี่ยมชม ซึ่งการเก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานบนอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์จำนวนมากก็ใช้วิธีการนี้โดยอัตโนมัติ โดยเราจะใช้หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การคำนวณระดับการใช้งานเว็บไซต์, การช่วยวินิจฉัยปัญหาเซิร์ฟเวอร์, การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเซสชั่นสำหรับผู้ใช้ผ่านแคปชาของ Google® การเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ ทั้งนี้โปรดเข้าใจว่าเราจะปฏิบัติต่อหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์, ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์บนเซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยถือเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นว่าเราจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดให้ปฏิบัติเป็นอื่นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

การห้ามติดตาม

เว็บบราวเซอร์ของท่านอาจให้ท่านเลือกตั้งค่าได้ว่าท่านต้องการจะอนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเวลาในการทำกิจกรรมออนไลน์ของท่านผ่านเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ต่างๆ หรือไม่ ซึ่งในขณะนี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถตอบสนองต่อคำสั่ง “ห้ามติดตาม” ดังกล่าวหรือการตั้งค่าที่คล้ายคลึงกันซึ่งท่านอาจเคยตั้งค่าไว้ในเว็บบราวเซอร์ของท่าน และเว็บไซต์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ต่อไปตามลักษณะที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ แต่เราจะอนุญาตให้ท่านใช้ทางเลือกบางส่วนกับข้อมูลที่จัดเก็บ โดยปรับการตั้งค่า Cookie บนบราวเซอร์ของท่านดังที่ระบุไว้ในส่วนของ “ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้น

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์ที่ผูกลิงค์ดังกล่าวนี้ (อาจรวมถึงเว็บไซต์ของกลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต, กิจการในเครือ และคู่ค้ารายต่างๆ ของ BWR หรือบุคคลที่สามรายอื่น) มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ BWI และเราจะไม่รับผิดชอบต่อวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ผูกลิงค์ใดๆ ดังกล่าว (หรือลิงค์ใดๆ ที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์ที่มีการผูกลิงค์) เราจัดให้มีลิงค์ดังกล่าวเพื่อการอำนวยความสะดวกเท่านั้น และการนำลิงค์มารวมไว้บนเว็บไซต์ไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์ที่ผูกลิงค์นั้นเป็นของ BWI หรือบริษัทสาขาของ BWI หากท่านตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลที่สามซึ่งมีการผูกลิงค์ไว้ในเว็บไซต์นี้ หมายความว่าท่านกระทำการดังกล่าวโดยรับความเสี่ยงทั้งหมดไว้เองและท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ดังกล่าว เท่ากับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการจัดการตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามรายนั้น

ความปลอดภัยและมั่นคง

เพราะความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญกับเรา เราจึงใช้มาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึง, การเปิดเผย, การแก้ไข หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมตามควร ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านแบบออนไลน์นั้น เรา และ/หรือ ผู้ให้บริการของเราจะเป็นฝ่ายจัดเก็บและทำการป้องกันผ่านหลากหลายวิธีควบคุมการเข้าถึงทั้งทางกายภาพและทางอิเลกทรอนิก, เทคโนโลยีไฟร์วอลล์ และมาตรการป้องกันความปลอดภัยอื่นๆ แต่ถึงแม้จะมีการดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยดังกล่าว ก็ไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าจะสามารถป้องกันการสูญหาย, การเข้าถึง, การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้ ทั้งนี้หากเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการสูญหาย, การเข้าถึง, การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ดังกล่าวที่อาจมีผลกระทบต่อท่าน เพื่อให้ท่านสามารถกระทำการปกป้องสิทธิของท่านได้อย่างเหมาะสม และเราอาจเลือกที่จะแจ้งให้ท่านทราบทางจดหมาย, อีเมล หรือโทรศัพท์ ตามที่กฎหมายอนุญาตไว้

โปรดอย่าส่งข้อมูลการชำระเงินหรือข้อมูลสำคัญของท่านให้เราทางอีเมล หรือวิธีการใดๆ ที่มิได้กำหนดไว้ (เช่น การกรอกหมายเลขบัตรเครดิตของท่านลงในช่อง "แสดงความคิดเห็น") หากมีเหตุอันควรให้ท่านเชื่อได้ว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น หากท่านรู้สึกว่าบัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่ท่านมีไว้กับเราไม่มีความปลอดภัย) ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงปัญหาพร้อมเหตุผลทันที โดยการติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราตามที่จะระบุต่อไปในนโยบายฉบับนี้ และโปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะแจ้งให้เราทราบโดยส่งจดหมายถึงเราทางไปรษณีย์ อาจจะทำให้การตอบสนองต่อปัญหาของท่านมีความล่าช้า

ทางเลือกของท่าน

ท่านสามารถเลือกได้เสมอว่าท่านประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) ใดแก่เรา แต่หากท่านเลือกที่จะไม่ให้รายละเอียดบางประการ ก็อาจมีผลกระทบต่อการได้รับประสบการณ์บางประการของท่าน ยกตัวอย่างเช่น เราจะไม่สามารถทำการจองให้ท่านได้หากไม่ระบุชื่อของท่าน และหากเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่กลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตหรือกิจการในเครือ เราก็อาจไม่สามารถให้บริการจองบางส่วนหรือทั้งหมด, บริการอื่นๆ หรือผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสำหรับสมาชิกให้แก่ท่านได้ และในทำนองเดียวกันหากเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามรายอื่น เช่น คู่ค้าของ BWR (เช่น สายการบิน, ผู้ออกบัตร และบุคคลที่สามรายอื่น) เราก็อาจไม่สามารถให้บริการในโปรแกรมสมาชิกที่มีอยู่แก่ท่านได้ทั้งหมด (เช่น การให้คะแนนลูกค้าสำหรับความถี่ที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัทดังกล่าว) หรือการให้บริการดังกล่าวย่อมเป็นไปด้วยความล่าช้า แต่เราก็จะพยายามปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้ตามสมควร

ในบางเขตอำนาจ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นอาจกำหนดให้เราต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนที่เราจะส่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ร้องขอเป็นพิเศษให้แก่ท่าน ซึงในบางกรณีท่านอาจให้ความยินยอมโดยนัย (เช่น หากจำเป็นจะต้องมีการติดต่อสื่อสารเพื่อให้คำขอของท่านครบถ้วนสมบูรณ์ และ/หรือ หากท่านสมัครใจให้เราใช้ข้อมูล) ในกรณีอื่น เราอาจขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง (เช่น หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญภายใต้กฎระเบียบท้องถิ่น)

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เราใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อท่านเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของเราเองหรือของบุคคลที่สาม ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายใดๆ หรือทั้งหมดดังกล่าวได้ หรือเพิกถอนความยินยอมที่ท่านเคยให้ไว้ก่อนหน้าโดยติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราตามที่ระบุไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ที่ด้านล่างของนโยบายฉบับนี้ หากท่านได้รับอีเมลส่งเสริมการขายจากเราและไม่ประสงค์ที่จะรับอีเมลดังกล่าวอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับโดยใช้คำสั่งยกเลิกการสมัครสมาชิกในอีเมลฉบับที่ท่านได้รับจากเรา ทั้งนี้โปรดเข้าใจว่าหากท่านยกเลิกการรับอีเมลส่งเสริมการขายจากเรา รายละเอียดสำหรับติดต่อท่านจะ “ถูกระงับ” แทนการ “ถูกลบ” ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราจะบันทึกคำขอของท่านและคงไว้เช่นนั้นจนกว่าท่านจะให้ความยินยอมในภายหลังซึ่งเป็นการลบล้างรายการดังกล่าว 

หากท่านมีบัญชีผู้ใช้ของ BWR เราจะขอให้ท่านระบุการตั้งค่าการติดต่อของท่านในขณะที่ท่านมีสถานภาพเป็นสมาชิกในโปรแกรมของ BWR ซึ่งหากท่านกำหนดการตั้งค่าของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังโดยการเข้าสู่ระบบในบัญชีผู้ใช้ของท่าน

โปรดเข้าใจว่าหากท่านเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากฐานข้อมูลของกลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต, กิจการในเครือ หรือบุคคลที่สามรายอื่นซึ่งเราเคยแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแล้ว

การเข้าถึง, การลบ และแก้ไข

BWI อาจอนุญาตให้ท่านตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลบางประการผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านวิธีการออนไลน์อื่นๆ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการออนไลน์ที่มีอยู่สำหรับให้ใช้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยทั่วไปก็จะหมายถึงบนเว็บไซต์ หรือสิ่งพิมพ์ประเภทที่ใช้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ในคราวแรก

ท่านอาจมีสิทธิที่จะขอเข้าถึง, ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และขอให้เราปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็นข้อมูลล่าสุดหากท่านเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์, ไม่ถูกต้อง หรือล้าสมัย ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ท่านยังสามารถสอบถามได้อีกด้วยว่าเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตามแม้ว่า BWI จะพยายามตอบสนองคำขอของท่านโดยสุจริต แต่เราก็อาจจะไม่สามารถให้, ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในทุกสภาพการณ์ ยกตัวอย่างเช่น BWI อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, ให้ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน หากจะทำให้เกิดภาระหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการร้องขอให้ BWI เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น นอกจากนี้ในบางสภาพการณ์และตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านด้วยมูลเหตุที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมาด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือมีการใช้งานโดยละเมิดกฎหมาย และ BWI จะเคารพคำขอดังกล่าวตามจำเป็นและตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตอบสนองคำขอของท่าน     

ในการจัดทำคำขอใดคำขอหนึ่งตามรายการข้างต้น โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดส่งโดยใช้ แบบคำขอ นี้และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ระบุชื่อจริง, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขรางวัลตอบแทนในโปรแกรม BWR (ถ้ามี)รวมถึงวันที่และสถานที่ตั้งของโรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์นแห่งล่าสุดที่ท่านเข้าพัก ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบยืนยันอัตลักษณ์ของท่าน ไม่ว่าเราจะมีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับท่านหรือไม่ หรือในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ

การเก็บรักษาข้อมูลและลดขนาดของข้อมูล

BWI จะเก็บไว้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อว่าจำเป็นต่อการให้บริการตามที่ท่านต้องการจาก BWI และเพื่อการใช้สิทธิของ BWI และการปฏิบัติภาระผูกพันของ BWI ตามลักษณะอื่นใดที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยที่เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้ หรือลักษณะอื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้มิได้มีไว้สำหรับผู้เยาว์ (ตามนิยามของกฎหมายที่ใช้บังคับ) โดยตรง และเราขอให้ผู้เยาว์ดังกล่าวไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ หากเราพบว่าเราได้เก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่มีหลักฐานการให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลดังกล่าว หากท่านเชื่อว่าเราน่าจะมีข้อมูลใดๆ ที่ได้มาจาก หรือเกี่ยวกับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราตามที่ระบุไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ในนโยบายฉบับนี้

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิส-สหรัฐอเมริกา

BWI ปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหรัฐอเมริกา-สหภาพยุโรป (U.S.-EU Privacy Shield) และกรอบการทำงานด้านคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหรัฐอเมริกา-สวิส และ (U.S.-Swiss Privacy Shield Framework) ตามที่กรมการพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม, การใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ โดย BWI ได้ยื่นหนังสือรับรองตนเองไว้ว่าจะปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล ทั้งในการแจ้งเตือน, การเลือก, การโอนต่อ, การรักษาความปลอดภัย, การรวมข้อมูล, การเข้าถึง และการบังคับใช้ ซึ่งหากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล และดูหนังสือรับรองของ BWI ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมการพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา โปรดเข้าดูได้ที่ http://www.privacyshield.gov ทั้งนี้โปรดเข้าใจว่าการละเมิดพันธกิจในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลของ BWI อาจทำให้ถูกสอบสวนโดยคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ และ/หรือ กรมการพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา

หากท่านรู้สึกว่า BWI จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไม่ถูกต้องโดยละเมิดหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล โปรดติดต่อ BWI โดยติดต่อผ่านฝ่ายดูแลลูกค้า พร้อมทั้งส่งหนังสือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่าน หลังจากได้รับหนังสือแสดงรายละเอียดดังกล่าวแล้ว ผู้แทนจากฝ่ายดูแลลูกค้าของ BWI จะติดต่อท่านเพื่อกำหนดเวลาและรูปแบบในการหารือเรื่องข้อร้องเรียนของท่าน ซึ่ง BWI จะทุ่มเทความพยายามเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้และหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล และจะพยายามติดต่อท่านเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยสุจริต ส่วนข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายใต้หลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล BWI ตกลงว่าจะใช้วิธีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ JAMS แห่งสหภาพยุโรป (JAMS EU Privacy Shield Program) ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขข้อพิพาทของหน่วยงานอิสระ หากท่านไม่ได้รับการตอบรับข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว หรือหากท่านไม่พึงพอใจการแก้ไขข้อร้องเรียนของ BWI โปรดเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ JAMS Program ได้ที่ https://jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim และ/หรือ ยื่นเป็นข้อร้องเรียน หากข้อร้องเรียนของท่านไม่ได้การแก้ไขจาก BWI หรือผ่านกระบวนการของ JAMS ท่านอาจเลือกที่จะใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันในบางสภาพการณ์ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ในรายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือท่านมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลประจำท้องถิ่นของท่าน

ปัญหาในการถ่ายโอนข้อมูล/เกี่ยวกับเขตอำนาจ

เว็บไซต์และ BWI ดำเนินงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา และผู้ที่ให้ความยินยอมในลักษณะอื่นใดเพื่อรับข้อมูลด้านการตลาดหรือข้อมูลอื่นจากเรา ควรรับทราบว่ากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาอาจมีความแตกต่างจากประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน ซึ่ง BWI มิได้รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมสำหรับใช้งานในเขตอำนาจใดๆ โดยเฉพาะ การเลือกที่จะเข้าชมเว็บไซต์หมายความว่าท่านเริ่มเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยตนเอง และจะต้องรับความเสี่ยงไว้เอง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, กฎและระเบียบทั้งหมดของท้องถิ่น ซึ่งเราอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับบุคคล, พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือเขตอำนาจใดๆ ตามที่เราเลือกได้ทุกเวลาและด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว การส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้แก่เรา หมายความว่าท่านยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในประเทศต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน รวมถึงประเทศที่อาจมีระดับของการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างจากประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ BWI นอกจากนี้ หากเราต้องการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังกลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต, กิจการในเครือ หรือบุคคลที่สามรายอื่นตามความของนโยบายฉบับนี้ โปรดเข้าใจว่าหน่วยงานดังกล่าวอาจเป็นหน่วยงานที่มีหรือไม่มีถิ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ถือว่า "เหมาะสม" ตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield), หลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิส-สหรัฐอเมริกา (Swiss-US Privacy Shield) หรือกฎหมายอื่น

ผู้ใช้งานในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย: สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

กฎหมาย “Shine the Light” ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย, มาตรา 1798.83 ของประมวลกฎหมายแพ่ง กำหนดให้บางธุรกิจต้องตอบสนองคำขอจากลูกค้าในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ร้องขอให้ธุรกิจต่างๆ ใช้วิธีปฏิบัติอันเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลที่สามโดยตรง นอกจากนี้ธุรกิจดังกล่าวยังอาจใช้นโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลที่สามโดยตรง หากลูกค้าเลือกที่จะไม่ให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าว และเราได้ใช้นโยบายดังกล่าว ท่านจึงสามารถเลือกที่จะไม่ให้แบ่งปันข้อมูล หรือสามารถสืบค้นเกี่ยวกับสิทธิใดๆ ที่ท่านพึงมีภายใต้มาตรา 1798.83 ของประมวลกฎหมายแพ่งประจำมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ด้วยการส่งอีเมลถึง BWI ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราตามที่ระบุไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง ทั้งนี้โปรดทราบว่าในการจะมอบรางวัลบางอย่างให้สำเร็จสมบูรณ์นั้น เราจำเป็นจะต้องแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทสาขาของ BWI, กิจการในเครือของเรา หรือผู้ให้บริการภายนอก นอกจากนี้ หากท่านจองหรือเข้าพักในกลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต หรือผ่านกิจการในเครือ ท่านก็จะต้องให้ข้อมูลของท่านแก่กลุ่มโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต หรือกิจการในเครือนั้นโดยตรง และจะไม่สามารถบังคับใช้ข้อจำกัดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวในข้อนี้กับ BWI ได้ ขอให้ท่านโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการเป็นสมาชิกข่าวสารของผู้ให้บริการภายนอก ตามที่ผู้ให้บริการภายนอกรายใดๆ ให้คำแนะนำแก่ท่าน ซึ่งหากท่านเลือกที่จะไม่ให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และท่านได้เลือกธุรกรรมที่กำหนดให้เราแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สามรายดังกล่าวอีกครั้งในภายหลัง นั่นหมายความว่าการเลือกไม่ให้แบ่งปันข้อมูลของท่านที่มีขึ้นก่อนหน้าจะสิ้นผลบังคับ 

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือหากท่านประสงค์ที่จะปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นข้อมูลล่าสุด หรือแก้ไขการตั้งค่าการติดต่อของท่าน โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรศัพท์ที่ 800-528-1238 หรือเขียนจดหมายส่งถึงเราตามที่อยู่ดังต่อไปนี้:

บริษัท เบสท์ เวสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า
ตู้ ปณ. 10203
ฟีนิกซ์, มลรัฐอริโซน่า 85064
จ่าหน้าถึง: ฝ่ายดูแลลูกค้า

บริษัท เบสท์ เวสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ยูนิต 7 ซิตี้ลิงค์ บิซซิเนส พาร์ค

ถนนโอลด์แนส

ดับลิน 12

ไอร์แลนด์

จ่าหน้าถึง: ฝ่ายกฎหมาย

(ผู้แทนของ BWI ในสหภาพยุโรป)

โปรดทราบว่าการติดต่อทางอีเมลไม่จำเป็นจะต้องมีความปลอดภัยเสมอไป ดังนั้นท่านจึงไม่ควรแนบข้อมูลการชำระเงิน หรือข้อมูลสำคัญในการติดต่อทางอีเมลที่ท่านส่งถึงเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

BWI ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข, เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเวลา โดยได้ระบุวันที่มีการแก้ไขนโยบายฉบับนี้ในครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านบนสุดของหน้านี้ หากเรามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของนโยบายฉบับนี้ เราจะแจ้งบนเว็บไซต์ว่าเราได้เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและจะให้ลิงค์ไปยังนโยบายฉบับใหม่ และหากเราเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล โดยส่งไปยังที่อยู่อีเมลตามที่ท่านระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่าน (ถ้ามี) และ/หรือ ผ่านการแจ้งเตือนบนหน้าแรกของเว็บไซต์ และเราจะให้โอกาสท่านเลือกที่จะไม่ให้แบ่งปันข้อมูลในการเข้าใช้งานครั้งใหม่หรือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อนึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายฉบับนี้ จะมีผลบังคับต่อเมื่อเราลงนโยบายฉบับแก้ไขไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งการที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายฉบับแก้ไขซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

 

Menu [TH]

 Thai ไทย (ภาษาไทย)
Menu